Slovakia / Slovenská republika

Slovak    change languageSlovak

Biológia rastlín, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo, šľachtenie rastlín, ochrana rastlín, cukry zo slnka, potraviny, výživa, ochrana životného prostredia, zmierňovanie dopadov klimatických zmien, moderné bioprodukty, biodiverzita, udržateľnosť, obnoviteľné zdroje, vzdelávanie, umenie
The fourth international "Fascination of Plants Day 2017" will be launched again under the umbrella of the European Plant Science Organisation (EPSO). The goal of this activity is to get as many people as possible around the world fascinated by plants and enthused about the importance of plant science for agriculture, in sustainably producing food, as well as for horticulture, forestry, and all of the non-food products such as paper, timber, chemicals, energy, and pharmaceuticals. The role of plants in environmental conservation will also be a key message.
Everybody is welcome to join this initiative!

We invite you to organize for the 18th of May 2017 a fascinating activity related to plants attracting and interacting with the public. May 18th will be the very Fascination of Plants Day and most events will be organised for this day. In addition, where this is not suitable, events will be organised throughout the month 2 - 31 May . Just contact your National Coordinator or the EPSO Coordinator to discuss and get guidelines for using the Fascination of Plants Day. The Fascination of Plants Day corporate design can be downloaded for free at the “PR-toolbox” on this webpage to be used to prepare, hold and report on this day, see “Main Menu”.

We invite many others to join in, ranging from schools to horticulture and anyone who feels to have a suited contribution to this initiative. Many plant science institutions, universities, botanical gardens, and museums, together with farmers and companies, have opened their doors at the Fascination of Plants Day 2012, 2013 and 2015, with a variety of plant-based events for all the family - just look at the “Success Story” links in the given countries by clicking “Countries”. Again, the media are invited to join in, and scientists, farmers, politicians and industrialists will discuss with them and present the latest state-of-the-art research and breakthroughs in the plant science world and explore all of the new potential applications plant science can offer.
The Fascination of Plants Day will be backed up by a range of events in public spaces, theatres, cafes, central city squares and parks designed to get everyone thinking about plants.

Plants are fascinating. From one little seed, planted into soil, many green lives can arise - from small herbs up to big trees, or from ornamental flowers to substantial crops which all animals and mankind need to survive on this planet. Plant biologists estimate the total number of plant species roughly to be about 250,000. On the back of this coordinated activity we hope to plant again many virtual and constantly germinating seeds in the collective mind of the European and World Public that plant science is of critical significance to the social and environmental landscape now and into the future.

Tieto inštitúcie sa budú podieľať na Dni fascinácie rastlinami 2017. Ak máte tiež záujem zapojiť sa do tejto iniciatívy, kontaktujte svojho národného koordinátora.

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum -
Výskumný ústav rastlinnej výroby
National Agricultural and Food Centre -
Research Institute of Plant Production
Piešťany
www.vurv.sk/

 • -- Deň fascinácie rastlinami 2017 / Fascination of Plants Day 2017
  This event is under the patronage of the Minister of Agriculture and rural Development of the Slovak Republic, Missis Gabriela Matečná.
  Deň otvorených dverí vo VÚRV v Piešťanoch, ukážka poľných pokusov, návšteva génovej banky semenných druhov, prehliadka liečivých rastlín, ukážka jednoduchých i zložitejších výskumných prístrojov, ochutnávka zdravých potravín, výskum pôdy, prednášky o poľnohospodárskych plodinách, ich pestovaní a využívaní v zdraví a výžive
  - open day
  - exhibition
  - 26 May
  - Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch, Bratislavská cesta 122, Piešťany
  Target audience: everybody
  Organizer: Katarína Bojnanská, bojnanska@vurv.sk, +421 33 7947352
  www.vurv.sk/

Štátne lesy Tatranského národného parku
State forest of Tatra national park
Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica
www.lesytanap.sk/sk/

 • -- Farebné kvety Tatier
  Colorful Tatras flowers

  V rámci akcie fascinácie rastlinami pripravujeme prednášku Farebné kvety Tatier od botaničky a spoluautorky knihy Tatry a Kvety Zuzany Kyselovej, ktorá predstaví zaujímavé druhy tatranskej flóry. Návštevníkom ponúkneme aj možnosť sledovať ukážky vysokohorských rastlín v akrylátových odliatkoch a sadenice tatranských rastlín z Expozície tatranskej prírody
  We prepare Botanist lecture Colorful Tatras flowers from Zuzana Kyselová, co-autor Tatras and Flowers book, who presents an intersting species of Tatra flora. We offer visitors the opportunity to watch demonstrations of alpine plants in acrylic castings and Tatra plant seedlings from Exposition of the Tatra nature
  - open day
  - presentation
  - exhibition
  - seminar or lecture
  - 20.5. od 1600 -2200
  - Múzeum Tatranského národného parku, Tatranská Lomnica
  Target audience: everybody
  Organizer: Zuzana Homolová, zuzahomolova@gmail.com, +421903987550
  www.lesytanap.sk/sk/

Stredná odborná škola lesnícka Banská Štiavnica
Secondary forestry school in Banska Stiavnica
Banská Štiavnica
www.soslbs.sk

 • -- Stromy v Botanickej záhrade, čo ste možno o nich nevedeli
  Trees of Botanical Garden, and what you may not know about them

  Prechádzka spojená s odborným výkladom a informáciami o jednotlivých druhoch stromov rastúcich v Botanickej záhrade SOŠL B. Štiavnica. Návštevníci budú mať možnosť dozvedieť sa nielen zaujímavosti o stromoch, ale aj ich iné využitie napr. liečivé účinky, prípadne kuchynské využitie a recepty.
  Walk through the Botanical Garden with expert commentary and information about the various species of trees growing in Botanical Garden of SOŠL B. Štiavnica. Visitors will have the opportunity to learn interesting facts about not only the trees but also about their other usage such as healing abilities and their usage in food preparation and recipes.
  - guided tour
  - 18. 5. 2017 vstupy o 10.00, 12.00 a 14. 00 hod.
  - Botanická záhrada Strednej odbornej školy lesníckej Banská Štiavnica, Akademická ul. Č. 16, 969 01 Banská Štiavnica. Prechádzka sa začína vždy pred hlavným vstupom do budovy školy.
  Target audience: everybody
  Organizer: Ing. Veronika Dudíková, dudikovav@gmail.com, t.č. 0910 958 438
  www.soslbs.sk

Katedra botaniky, Ústav biologických a ekologických vied
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Department of Botany, Institution of Biology and Ecology
Faculty of Science, Pavol J. Šafárik University

Mánesova 23 (sídlo Katedry botaniky) 04154 Košice
http://bio.science.upjs.sk/kat-botaniky.html

 • -- Botanická exkurzia pre verejnosť - Botanical exkursion for public
  Botanická exkurzia pre verejnosť na Hradovú pri Košiciach (vedie RNDr. Matej Dudáš) 18.5.2017.
  Botanical exkursion for public on the Hradová hill near Košice (head RNDr. Matej Dudáš) at 18.5.2017.
  - guided tour
  - 18.05.2017, od 7:53 hod.
  - Zraz na autobusovej zastávke Štrbská (linka 29) s odchodom zo Staničného námestia o 7:53 a príchodom na zastávku o ca. 8:10. Trasa exkurzie povedie k vyhliadkovej veži, odtiaľ podľa počasia naspäť do mesta alebo cez Suchú dolinu k UVLF.
  Target audience: everybody
  Organizer: RNDr. Matej Dudáš dudas.mato@gmail.com 0944037397

Botanická záhrada SPU Nitra - Botanic garden SUA Nitra
Nitra
www.bz.uniag.sk

 • -- Deň otvorených dverí v Botanickej záhrade - Open day in the Botanical garden
  Sprístupnené úseky botanickej záhrady (ovocný sad, expozičné skleníky, okrasná škôlka, úsek zeleniny, park, Vivárium), prehliadka expozícií a poradenstvo
  Accessible sections of Botanic Garden (orchard, exposition greenhouses, nursery, vegetable segment, park, vivarium) display of expositions and consulting.
  - open day
  - presentation
  - exhibition
  - 25.05.2017, od 9:00 do 17:00 hod
  - Botanická záhrada, Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra
  Target audience: everybody
  Organizer: Ing. Erika Mňahončáková, PhD.,
  erika.mnahoncakova@gmail.com, +421 37/6414735

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta prírodných vied
Katedra botaniky a genetiky
Constantine the Philosopher University in Nitra
Faculty of Natural Sciences Department of Botany and Genetics

Nábrežie mládeže 91, Nitra 949 74
www.kbg.fpv.ukf.sk

 • -- Rastliny okolo nas - Plants around us
  Odborná exkurzia v areáli a skleníku Katedry botaniky a genetiky Odborná exkurzia je zameraná na problematiku využívania rastlín človekom, poznávanie liečivých, jedovatých rastlín, okrasných, Prednáška: Fotosyntéza v teórii a v praxi Ukážky preparátov a vybraných fyziologických procesov rastlín a úžitkových rastlín
  Scientific exkursion in the greenhouse and in complex o Department of Botany and Genetics is focused on the use of plants by humans, learning about medicinal, poisonous plants, ornamental and useful plants, Lecture: Photosynthesis in Theory and in Practice, Samples of selected physiological processes of plants
  - open day
  - guided tour
  - presentation
  - exhibition
  - 18. 5. 2017
  - Katedra botaniky a genetiky, Fakulta prírodných vied,
  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nábrežie mládeže 91, Nitra
  949 74 Miestnosť A2 – fyziologické laboratórium
  Target audience: everybody
  Organizer: phone: +421 37 6408 583, phone: +421 37 6408 582
  doc. RNDr. Roman Kuna, PhD. rkuna@ukf.sk
  Ing. Ľudmila Galuščáková, PhD. lgaluscakova@uukf.sk
  RNDr. Peter Boleček, PhD. pbolecek@ukf.sk
  RNDr. Beáta Piršelová, PhD. bpirselova@ukf.sk

Katedra fyziológie rastlín a Katedra botaniky, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Bratislava
https://fns.uniba.sk/kfr/

 • -- Fascinovaný svet rastlín - Fascinating world of plants
  Séria krátkych prednášok o zaujímavostiach z rastlinnej ríše, napr. o peľových zrnkách, sukulentoch a hyperakumulátoroch kovov.
  Series of short lectures about fascinating issues from plant world, e.g. about palynology, succulents and hyperaccumulators of heavy metals.
  - presentation
  - exhibition
  - May 18, 2017 at 10:00 AM
  - Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, miestnosť PLUS
  Target audience: everybody
  Organizer: Dr. Marek Vaculík, vaculik@fns.uniba.sk; +421 2 602 96 648

Slovenský kosecký spolok, Veľký Šariš
Slovenská republika
www.kosci.sk

 • -- Slovenskí kosci zachovávajú tradície
  Súťaže v ručnom kosení trávy – všetky májové kolá seriálu Slovenskej ligy v kosení ručnou kosou venujeme Dňu fascinácie rastlinami 2017.
  - open day
  - hands on activities
  - exhibition
  competition competition
  - 6. máj     Prašník, okres Piešťany
  13. máj     Drahovce, okres Piešťany
  20. máj     Nižný Hrušov, okres Vranov nad Topľou
  21. máj     Ľubovec, okres Prešov
  27. máj     Lubina, okres Nové Mesto nad Váhom
  Začiatok súťaží o 10:00 hod.
  - Prašník, okres Piešťany
  Drahovce, okres Piešťany
  Nižný Hrušov, okres Vranov nad Topľou
  Ľubovec, okres Prešov
  Lubina, okres Nové Mesto nad Váhom
  Target audience: everybody
  Organizer: Ing. Ľubomír Pastucha, pastucha.lubomir@centrum.sk, 0905 675 837

Mestská knižnica mesta Piešťany, Považská kosecká družina Slovenského koseckého spolku a Okresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov Piešťany
Piešťany
www.kniznica.sk
www.kosci.sk
www.zvazzahradkarov.sk/

 • -- TRÁVY NAŠE KAŽDODENNÉ
  Exhibícia, workshop – Akcia bude určená predovšetkým deťom a mládeži, ale aj širokej verejnosti. Predstavíme trávy ako dôležitú súčasti prírody, životného prostredia (aj mestského), poľnohospodárskej krajiny a zdroja obživy pre divožijúce aj hospodárske zvieratá.
  - exhibition
  workshop workshop
  - 18. 5. 2017, 8:00 – 14:00 hod.
  - Piešťany, Mestská knižnica, Školská 19 – parčík vedľa knižnice
  Target audience: everybody, children 8 - 10, learners 10 - 14
  Organizer: Ing. Ľubomír Pastucha, pastucha.lubomir@centrum.sk, 0905 675 837