Ukraine Prof. Yaroslav B. Blume
Director of the Institute of
Food Biotechnology and Genomics
National Academy of Sciences of Ukraine
04123, Osipovskogo str., 2a, Kyiv Ukraine
Tel +38 (044) 434 45 84; Fax +38 (044) 434 37 77
yablume@univ.kiev.ua
http://ifbg.org.ua/uk/users/blume ...
&
Supporting Scientist
Yuliya A. Krasylenko
Research Fellow at the Department of
Genomics and Molecular Biotechnology
Institute of Food Biotechnology and Genomics
NAS of Ukraine
Tel +38 (044) 434 45 84; Fax +38 (044) 434 37 77
y.krasylenko@gmail.com
http://ifbg.org.ua/uk/users/krasylenko-yuliya
 

Ukraine / Україна
“Історії успіху” 2015 року

Україна home page

Success Story of the Ukraine

 

Flower Power Show, Kyiv
click an image to start the slide show

National Dendrological Park, Sofiyivka, Uman, Kyiv Region
click an image to start the slide show

 

Botanical Lectures and Exhibition in M.M. Grischko National Botanical Garden, NAS of Ukraine
click an image to start the slide show

 

M.G. Kholodny Institute of Botany, NAS Ukraine
click an image to start the slide show

 

National Museum of Natural History NAS of Ukraine,
I.I. Schmalhausen Institute of Zoology,
NAS Ukraine and Institute for Evolutionary Ecology,
NAS of Ukraine
click an image to start the slide show

 

National Park Dermansko-Ostrozkyi (Ostrog, Rivne region)
click an image to start the slide show

 

National Park Dzharylgachsky, Skadovs'k
click an image to start the slide show

 

National Park Gutsulshchyna (Kosiv, Ivano-Frankivsk region)
click an image to start the slide show

 

Pine Top Craft-Sponsor of FoPD in Ukraine
click an image to start the slide show

 

Research and Educational Project Zelenyi Likhtaryk
click an image to start the slide show

 

Success Stories
download to activate links

-Download Ukrainian language

Books about Plants

Andrienko 2010 Khomakh rosl ukrainy (3,5 MB)
Balandin 2006 Obsch botanika (3,2 MB)
Botanika t 1 (36,2 MB)
Botanika t 2 (34,5 MB)
Botanika t 3 (41 MB)
Chub 2005 botanika 1 (8,5 MB)
Chub 2007 botanika 2 (12 MB)
Etnobotanika Kolosov 2010 (13 MB)
Herbarium Ukr 2011 (3 MB)
Meyen 1981 sledy trav (17 MB)
Prokhorov - Botanicheskaya latyn (24 MB)
Redk rast fl ukr v kulture 1982 (27 MB)
Smik 1991 slov sprav narodn nazv rast ukr (45 MB)
Verzilin 1969 pylinki daljnikh stran (30 MB)
Yakovlev G P Chelombitko V A Botanika 2001 (38 MB)
Zhizn rasteny tom 1 Vvedenie Baketrii (102 MB)
Zhizn rasteny tom 2 Griby (77 MB)
Zhizn rasteny tom 3 Vodrosli Lishaynini (70 MB)
Zhizn rasteny tom 4 Goloseyamnnye (74 MB)
Zhizn rasteny Tom 5 chast 2 Tsvetkovye raste (113,5 MB)
Zhizn rasteny Tom 6 Tsvetkovye rastenia Odno (118,5 MB)